Ülkemizde Nakliyat Sektörü

Küreselleşme sürecinde hızla artan ticaret hacmi nakliye alt yapısının oluşturulduğu bölgelerde yoğunlaşmaktadır.  Nakliye ve lojistik sektöründeki atılımlar doğal olarak ilgili bölgelerde ticaret potansiyelini artırmaktadır.  Nakliye sektörünün rekabet gücünü artıran bir yönü olması hasebiyle  ülkeler nakliye sektörünün gelişmesine  ayrı bir önem vermektedirler.  Nakliye sektörünün alt yapısı geliştikçe üretimin ve ticaretin verimliliği artmaktadır.  Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu ülkemizde de nakliye sektörü lojistik sektörüyle beraber büyümekte ve gün geçtikçe daha fazla katma değer oluşturmaktadır. Nakliye sektörü aynı zamanda istihdam sağlayıcı bir sektör olması nedeniyle milli ekonomimize büyük katkılar sağlamaktadır.

                Ülkemiz doğu ile batı arasında aktarım merkezi konumundadır. Ülkemizin jeopolitik konumu ulaştırma ana başlığı altında nakliye sektörünü ileriye taşımaktadır. Ülkemiz bağlantı konumunda olduğu için hem transit ülke , hem çıkış noktası hem de varış noktasıdır. Bu yönleriyle ülkemiz nakliye sektöründe önemli bir rol üstlenmektedir.  Ülkemizin Orta Asya ve Güney Kafkasya ticaretinde belirleyici olma potansiyeli  önemini daha da artırmaktadır.

                21. Yüzyılda ülkemiz tüm dünyada stratejik ve ekonomik önemi her geçen gün artan Avrasya Bölgesinde merkezi bir konumdadır.  Bu konum hem Avrasya bölgesinin hem de ülkemizin ekonomik olarak büyüme potansiyeline ciddi katkılar sunabilecektir.  Ülkemiz  karayolu taşımacılığı , deniz yolu taşımacılığı , demiryolu taşımacılığı , Havayolu taşımacılığı ve boru hatları yönünden  büyük potansiyele sahiptir.

                Küreselleşme sürecinde kıtalar kara köprüleri ile birbirine bağlanmıştır.  Asya kıtası, Avrupa Kıtası, Amerikan kıtası ve Afrika kıtası kara, demiryolu ve boru hatları ile birbirine bağlanmaktadır. Ayrıca kıtalar arasında deni yolu taşımacılığı ve hava yolu taşımacılığı büyük hacimlere ulaşmıştır. Avustralya hariç devamlı ve kesintisiz olmak üzere dünyanın her yerine karayolu, demir yolu ve boru hatları ile devamlı taşımacılık yapılabilmektedir.

                Ülkemizde milli gelirin artışı taşımacılık faaliyetlerinin artmasına imkan vermektedir.  Yük ve yolcu taşımacılığı konusunda gelire bağlı olarak iç dinamiklerden oluşan büyük bir talep söz konusu olmaktadır. Diğer taraftan ülkemizin transit ülke olması sebebiyle dışarıdan gelen ve ülkemizden transit geçen taşımacılık faaliyetleri yine ülkemiz milli ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.  Asya , Avrupa , Ortadoğu ve Kafkasya arasında bağlantı yollarına sahip olması nedeniyle ülkemiz stratejik öneme sahiptir.  Bulunduğumuz coğrafyada nüfusun 350.000.000’dan fazla olması sebebiyle bu pazarlara mal taşınması ülkemizde nakliyat sektörünü besleyen dinamiklerden bir tanesidir.

                Anlatmaya çalıştığımız zenginliklerimiz ve avantajlarımız en iyi şekilde değerlendirilerek ithalat taşımaları, ihracat taşımaları , transit taşımalar , transit boşaltma , depolama-elleçleme ,Kalite kontrol ve gözetim faaliyetleri, Gümrük işlemleri , Finansman ve sigorta hizmetleri, Araç-ekipman ve malzeme tedariki konuları bir bütün halinde değerlendirilmeli ve yabancı firmalar karşısında rekabet üstünlüğü sağlanarak nakliye sektörünün milli ekonomiye daha fazla döviz, daha fazla katma değer ve daha fazla istihdam oluşturması sağlanmalıdır.